Sensei Jake Hollowell

Sensei Jake Hollowell is the lead instructor at Shoshin Ryu Chantilly. He has a Nidan in Shoshin Ryu and a Shodan in Tohkon Ryu and has been training for 21 years with experience in Tae Kwon Do, Muay Thai, and Brazilian Jiu Jitsu.